نکات و ترفندهای پایتون برای علم داده

فهرست مطالب

یکی از قوی‌ترین زبان‌های برنامه‌نویسی (محاسباتی) این‌روزها، که در دنیای علم داده نیز تقریباً جزو ضروریات کار است، زبان برنامه‌نویسی پایتون می‌باشد. در این پست قصد داریم که شما را با کدها و ترفندهای ساده از این زبان که در دنیای علم داده بسیار مهم است، آشنا کنیم. با توجه به گویا بودن کدها، از ذکر توضیحات اضافه، خودداری می‌کنیم.

توجه کنید که این صفحه در فواصل زمانی خاصی، بروز می‌شود.

  • ترکیب نمودن دیکشنری‌ها

x = {'a': 1, 'b': 2}
y = {'b': 3, 'c': 4}
z = {**x, **y}
z
#Output
{'a': 1, 'b': 3, 'c': 4}

w = {**y, **x}
w
# Output{'b': 2, 'c': 4, 'a': 1}
  • بازآرایی و مرتب نمودن عناصر دیکشنری

dic = {'a': 4, 'b': 3, 'c': 2, 'e': 8 ,'d': 1}
sorted(dic.items(), key = lambda x : x[1])
# Output [('d', 1), ('c', 2), ('b', 3), ('a', 4), ('e', 8)]

dic = {'a': 4, 'b': 3, 'c': 2, 'e': 8 ,'d': 1}
sorted(dic.items(), key = lambda x : x[0.])
# Output [('a', 4), ('b', 3), ('c', 2), ('d', 1), ('e', 8)]

  • تبدیل یک لیست از تاپل‌ها به یک دیکشنری

list = [('d', 1), ('c', 2), ('b', 3), ('a', 4), ('e', 8)]
new_list = dict(list)
new_list
#Output {'d': 1, 'c': 2, 'b': 3, 'a': 4, 'e': 8}
  • تبدیل یک لیست دلخواه به یک دیکشنری

import itertools
plain_list = [1 , 'A', 'b', 0.5 , 'c', 'C', 'd']
#converting it to iterable to avoid repetition 

plain_list_iter = iter(plain_list)

#converting the plain_list to dict 

plain_list_dict_object = itertools.zip_longest(plain_list_iter, plain_list_iter, fillvalue=None)

#convert the zip_longest object to dict using `dict` plain_list_dict = dict(plain_list_dict_object) plain_list_dict #Output {1: 'A', 'b': 0.5, 'c': 'C', 'd': None}
  • بدست آوردن نام کاربر از روی شماره با متد get

name_for_userid = { 382: "Alice", 590: "Bob", 951: "Dilbert", }
 def greeting(userid): return "Hi %s!" % name_for_userid.get(userid, "everyone there") # Note that "the %s operator lets you add a value into a Python string" greeting(382), greeting(12) # Output ('Hi Alice!', 'Hi everyone there!')
  • بازکردن متغیرهای تابع

def my_func(x, y, z, w): print(x, y, z, w) tuple_vec = (1, 'zero', 1, 3) dict_vec = {'x': 1, 'y': 'zero', 'z': 1, 'w': 12} my_func(*tuple_vec) my_func(**dict_vec) # Output 1 'zero' 1 3 # Output 1 'zero' 1 12

پی‌نوشت: اکثر کدهای این صفحه از کتاب زیر و این پست اخذ شده است. برخی از توضیحات توسط تیم علم داده اضافه شده است. برای خرید یک نسخه از این اثر فاخر به این لینک مراجعه نمائید.

پست‌های مرتبط با این مقاله:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *