مدرسه زمستانی علم داده

یک فرصت استثنایی برای ورود به دنیای تک و تحلیل داده!