نگارش و ویرایش مقاله
دکتر محمد فزونی

هشت دلیل پذیرش مقاله

در مقاله کوتاه زیر که به همت پایگاه الزوییر تنظیم و با قلم خانم Elizabeth Zwaaf متخصص ارتباط با بازار، به رشته تحریر در آمده،

بیشتر بخوانید