شما تنها یکبار مجاز به شرکت در آزمون هستید. پس نهایت دقت خود را مبذول فرمائید.