بخش اول: نصب مینی‌کیوب برای کار با کوبرنتیز

بخش دوم: استقرار اسپارک توسط کوبرنتیز