بخش اول: مباحث تئوری و چند توصیه

بخش دوم: آشنایی با ترینو(پرستو) و انجام یک مثال عملی