نام و نام خانوادگی
توقع دارید که بعد از گذراندن این دوره ماهیانه چه مقدار درآمد کسب نمائید؟
آیا قصد مهاجرت دارید؟