خوش آمدید!

عزیزافشاری هستم. کارشناس ارشد تحقیق در عملیات و مدتی هست که با افتخار پیوستم به گروه علم داده، دکتر محمد فزونی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

هدف ما یادگیری عمیق و رضایت شماست