سوال: میخاستم بدونم وقتی میخایم تابع توزیع احتمال رو برای شیر آمدن حساب کنیم چرا احتمال شیر نیامدن رو هم توی فرمول میاریم ؟

y:احتمال شیر آمدن

n: تعداد آزمایش

آدرس ویدئو: Weeks 1, 2\Week 1\Session 4\Part 2 \ 9th minute

 

پاسخ: اینجا y پیشامد نیست. ما اینجا n بار آزمایش رو انجام دادیم و قصد داریم دقیقاً  y مرتبه شیر بیاد. پس باید n-y مرتبه هم خط بیاد. بهمین دلیل پای خط هم وارد بازی میشه.