سوال: در مثال مریوط به سهم گوگل

بر چه اساسی برای محاسبه ی امیدریاضی فقط از دو مقدار حالت call ( برای شرایطی که قیمت سهم رشد کنه)

و not call ( برای شرایطی که سهم نزول کنه)  استفاده کردین ؟

ما در اینجا چهار حالت داشتیم چرا فقط دوتاش انتخاب شدن برای محاسبه ی امید ریاضی؟

پاسخ: ببین ما امید ریاضی رو در واقع فقط برای شروع حرکت شخص که می‌خواد بره پیشنهاد بده حساب میکنیم. در دقیقه سه اگر دقت کنی، شروع این پیشنهاد برای شخص فقط دو حالت داشت. اگر سهم افزایش پیدا کنه و حالت دوم اگر سهم کاهش پیدا کنه. در واقع امید ریاضی رو فقط برای این دو حالت محاسبه می‌کنیم. اگر مثبت باشه، خب به نفع شخص است و اگر منفی باشه، نباید این پیشنهاد رو مطرح کند. پس ما با اون چهار حالت کاری نداریم.